ครู บุคลากรทางการศึกษา

ว่าที่ร.ท.สุรพันธ์ พวงใต้
    ตำแหน่ง :: ครู พนักงานราชการ
    แผนกวิชา :: ไฟฟ้ากำลัง
    หน้าที่พิเศษ :: ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่ / ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา
    ข้อมูลติดต่อ
           Line ID ::
           Tel. ::
        Email :: suraphan.pt@swtc.ac.th
         ข้อมูลอื่นๆ ::


 

 


© All right reserved. 2018 - 2024 www.swtc.ac.th web by thanet kankaew