ครู บุคลากรทางการศึกษา

นายพลกฤต พรรณะ
    ตำแหน่ง :: ครู ผู้ช่วย
    แผนกวิชา :: เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
    หน้าที่พิเศษ :: หัวหน้างานอาคารสถานที่ / ผู้ช่วยหัวหน้างานบุคลากร / ผู้ช่วยหัวหน้างานพัสดุ / ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรม
    ข้อมูลติดต่อ
           Line ID ::
           Tel. ::
        Email :: pollakit.panna@swtc.ac.th
         ข้อมูลอื่นๆ ::


 

 


© All right reserved. 2018 - 2024 www.swtc.ac.th web by thanet kankaew