ครู บุคลากรทางการศึกษา

นางสาวศุภธิดา อุ่นจังหาร
    ตำแหน่ง :: ครู คศ.๒
    แผนกวิชา :: สามัญ-สัมพันธ์
    หน้าที่พิเศษ :: หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน / ผู้ช่วยหัวหน้างานประกันคุณภาพเเละมาตรฐานการศึกษา / ผู้ช่วยหัวหน้างาน งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
    ข้อมูลติดต่อ
           Line ID ::
           Tel. ::
        Email :: supathida.unjanghran@swtc.ac.th
         ข้อมูลอื่นๆ ::


 

 


© All right reserved. 2018 - 2024 www.swtc.ac.th web by thanet kankaew