ครู บุคลากรทางการศึกษา

นายอดิศร สิงห์เผือก
    ตำแหน่ง :: ครูพิเศษ
    แผนกวิชา :: เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
    หน้าที่พิเศษ :: ผู้ช่วยหัวหน้างานอาคารสถานที่่ / ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ / ผูัช่วยหัวหน้างานโครงการชีววิถีเพื่อกสรพัฒนาอย่างยั่งยืน / ผู้ช่วยหัวหน้างานกิจกรรม / ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
    ข้อมูลติดต่อ
           Line ID ::
           Tel. ::
        Email :: adisorn.singpuek@swtc.ac.th
         ข้อมูลอื่นๆ ::


 

 


© All right reserved. 2018 - 2024 www.swtc.ac.th web by thanet kankaew