ครู บุคลากรทางการศึกษา

นายอริย์ธัช วศินโรจนโภคิน
    ตำแหน่ง :: ครู พนักงานราชการ
    แผนกวิชา :: เมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์
    หน้าที่พิเศษ :: หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ / ผู้ช่วยหัวหน้างานวิจัย พัฒนานวัตกรรมเเละสิ่งประดิษฐ์
    ข้อมูลติดต่อ
           Line ID ::
           Tel. ::
        Email :: arithat.wasinrotchanapokin@swtc.ac.th
         ข้อมูลอื่นๆ ::


 

 


© All right reserved. 2018 - 2024 www.swtc.ac.th web by thanet kankaew