ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมภายใน
 11-10-2023

พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 8 มิถุนาย

 07-10-2023

ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีก

 07-10-2023

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้กู้ยืมและประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำ

 07-10-2023

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ ท

 15-09-2023

โครงการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 วันท

 15-09-2023

ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ ประจำปี 2566 ณ

 15-09-2023

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงอาหาร วิ

 15-09-2023

โครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 28 กุมภา

 15-09-2023

กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 ระห

 15-09-2023

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

 15-08-2023

โครงการจัดนิทรรศการและการแสดงผลงานโครงการวิชาชีพ ณ หอประชุมโรงอาหาร วิทยาลัยเทคน

 15-08-2023

โครงการให้ความรู้เรื่องเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ณ

 03-08-2023

โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

 03-08-2023

นิเทศสถานศึกษาคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

 26-06-2023

กิจกรรม โครงการแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2

 26-06-2023

ประเมินโครงการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 3 ณ ห้องประ

 26-06-2023

กิจกรรมรับรางวัลระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โดมอเนกประสงค์

 26-06-2023

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมโรงอาหาร วิทย

 26-06-2023

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน วิษณุสุวรรณภูมิเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันท

 26-06-2023

กิจกรรม mery Christmas and HappyNewYear 2022 วันที่ 25 ธันวาคม 2565 ณ วิทยาลัยเท

 26-06-2023

พิธีวางเสาเอกเสาโทในการก่อสร้างบ้านพักครู วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

 26-06-2023

การประชุมสร้างการรับรู้แนวทางการติดตามตรวจสอบผลการจัดการศึกษา ตามยุทธศาสตร์และแน

 23-06-2023

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 14 ธันว

 17-05-2023

กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ วันที่ 14


1 2 3 4 5 6