ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมภายใน
 21-10-2020

กิจกรรมไหว้ครู วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2563

 20-10-2020

กิจกรรม วันวิทยาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2563

 20-10-2020

ประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2563

 20-10-2020

อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพ นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ2563

 20-10-2020

นิเทศติดตามสนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 2563

 19-10-2020

เขียนแผนปฏิบัติการองค์การนักศึกษาประจำ ปีการศึกษา2563

 19-10-2020

23ปีวันคลายสถาปณาวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

 19-10-2020

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหินกอง

 18-10-2020

การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรับรองการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2563

 21-10-2020

พิธียกเสาเองโดมหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภมิ ประจำปี 2563

 21-10-2020

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

 21-10-2020

เดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562

 21-10-2020

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2562

 21-10-2020

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

 21-10-2020

เตรียมความพร้อม V-NET ประจำปีการศึกษา 2562

 21-10-2020

โครงการอบรมความรู้เทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่ ประจำปี 2562

 21-10-2020

กิจกรรมโครงการ การแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ ประจำปี 2562

 21-10-2020

กิจกรรมประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และกีฬาสัมพันธ์ 2562


1 2 3 4 5