ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมทั้งหมด
 26-11-2023

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ วิทยาลัย

 26-11-2023

โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ว

 26-11-2023

การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวะศึกษาระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2566 ชิงถ้วยพระราชทานสม

 26-11-2023

พิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เน

 26-11-2023

อบรมภาวะผู้นำและเขียนแผนปฏิบัติกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 10-11 มิถุนาย

 26-11-2023

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 กิจกรรมปลูกป่าโครงการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้จังหวัดร

 11-10-2023

พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 8 มิถุนาย

 11-10-2023

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชน

 07-10-2023

3 มิถุนายน 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา

 07-10-2023

ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีก

 07-10-2023

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้กู้ยืมและประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำ

 07-10-2023

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ ท

 15-09-2023

สัปดาห์ประชาธิปไตย กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานการศึกษา ขอเชิญชวนชาวจังหวัดร้อยเ

 15-09-2023

โครงการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 วันท

 15-09-2023

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานสวนพฤกษ

 15-09-2023

โครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

 15-09-2023

ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ ประจำปี 2566 ณ

 15-09-2023

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงอาหาร วิ

 15-09-2023

โครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 28 กุมภา

 15-09-2023

กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 ระห

 15-09-2023

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

 15-08-2023

การประกวดประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์

 15-08-2023

โครงการจัดนิทรรศการและการแสดงผลงานโครงการวิชาชีพ ณ หอประชุมโรงอาหาร วิทยาลัยเทคน

 15-08-2023

โครงการให้ความรู้เรื่องเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ณ


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10