ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมทั้งหมด
 24-01-2022

ปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564

 14-01-2022

โครงการส่งเสริมการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 04-01-2022

อาชีวอาสา ร่วมด้วยช่วยชุมชน 2564

 04-01-2022

การแข่งขันดนตรีพื้นบ้าน ยโสธร 2564

 04-01-2022

อบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา

 04-01-2022

Merry Christmas 2021 online

 04-01-2022

ประดับแถบ3สี&DAY Camp 2564

 04-01-2022

พิธีถวายสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2564

 04-01-2022

โครงการตรวจสุขภาพ 2564

 04-01-2022

วันพ่อแห่งชาติ 2564

 04-01-2022

โครงการลงแขกเกี่ยวข้าว 2564

 04-01-2022

ประชุม อวท.แข่งทักษะวิชาชีพ ระดับ อศจ.ร้อยเอ็ด 2564

 04-01-2022

การประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย 2564

 04-01-2022

พิธีเตรีมลูกเสือวิสามัญและประดับแถบ 2 สี

 04-01-2022

MOU เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ

 04-01-2022

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ 2/2564

 30-12-2021

ประเมินคุณภาพภายนอก รูปแบบออนไลน์

 26-10-2021

บวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2564

 09-09-2021

บันทึกข้อตกลงDLTV R Service 2564

 09-09-2021

กิจกรรมfix it center ประจำปีการศึกษา 2564

 15-09-2021

ทำนาปลูกข้าวสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียงวันแม่แห่งชาติ2564

 05-09-2021

กิจกรรมปล่อยพันธืูสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 2564

 15-09-2021

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๒๕๖๔

 22-09-2021

มอบใบประกาศผู้สำเร็จการศึกษา 2563


1 2 3 4 5 6 7 8