ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมทั้งหมด
 17-05-2023

โครงการตรวจสุขภาพ นักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุ

 17-05-2023

กิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ หอประชุมอำเภอสุวรรณภูมิ ประจำปี 256

 17-05-2023

ประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั่งที่ 2 ณ ห้องประชุมช

 17-05-2023

กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

 17-05-2023

กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

 17-05-2023

ประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศ อาชีวศึกษาภาคตะ

 17-05-2023

กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ณ กองลูกเสือ เนตรน

 17-05-2023

ประเมินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 1 ปี 2565 ณ ห้อ

 31-03-2023

โครงการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น งานครูที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิ

 31-03-2023

ประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัย

 31-03-2023

การประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับสถานศึกษา วิท

 31-03-2023

งานสืบสานประเพณี ลอยกระทง ประจำปี 2565 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ หนองแวง บ้านหิน

 31-03-2023

พิธีเปิดโครงการห้องเรียนอาชีพ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แผนกวิชากคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 31-03-2023

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ประจำปีการศึก

 31-03-2023

อาชีวะช่วยประชาชน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและหลังน้ำลด ณ ศูนย์พักพิงบ้านคุยค้

 27-07-2027

กิจกรรมพิธีถวายสัตย์ปฏิญานเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปี 2565 ณ โดมอเนกประสงค์

 26-07-2022

กิจกรรมวันสถาปณาวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ครบรอบ 25 ปี ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยเ

 26-07-2022

ร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ณ โรงเรียนเมืองทุ่งวิทยา อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ

 22-07-2022

การสัมมนาติดตามและช่วยเหลือผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง ปีการศึกษาที่ 1/2565 วันที่ 22 กร

 25-07-2022

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด ปีการศึกษา

 10-07-2022

โครงการอบรมภาวะผู้นำและเขียนแผนปฏิบัติกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่

 31-03-2023

โครงการ BIG CLEANING DAY ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 ณ วิทยาลัย

 31-03-2023

Fix it จิตอาสา ช่วยเหลือผู้ประสบอุกทกภัย ปี 2565 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

 31-03-2023

โครงการอบรมชับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 7


« Previous 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next »