ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมทั้งหมด
 15-09-2023

โครงการสืบสานประเพณี สงกรานต์ ประจำปี 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

 15-09-2023

ประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ ประจำปี 2566 ณ

 15-09-2023

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมโรงอาหาร วิ

 15-09-2023

โครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 28 กุมภา

 15-09-2023

กิจกรรมเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารีวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565 ระห

 15-09-2023

การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

 15-08-2023

การประกวดประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์

 15-08-2023

โครงการจัดนิทรรศการและการแสดงผลงานโครงการวิชาชีพ ณ หอประชุมโรงอาหาร วิทยาลัยเทคน

 15-08-2023

โครงการให้ความรู้เรื่องเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ ณ

 03-08-2023

โครงการนิเทศภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

 03-08-2023

นิเทศสถานศึกษาคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

 26-06-2023

กิจกรรม โครงการแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2

 26-06-2023

ประเมินโครงการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครั้งที่ 3 ณ ห้องประ

 26-06-2023

กิจกรรมรับรางวัลระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โดมอเนกประสงค์

 26-06-2023

กิจกรรม จิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ณ ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

 26-06-2023

กิจกรรม วันครู ประจำปี พ.ศ. 2566 วันที่ 16 มกราคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

 26-06-2023

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ณ หอประชุมโรงอาหาร วิทย

 26-06-2023

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน วิษณุสุวรรณภูมิเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันท

 26-06-2023

กิจกรรม mery Christmas and HappyNewYear 2022 วันที่ 25 ธันวาคม 2565 ณ วิทยาลัยเท

 26-06-2023

พิธีวางเสาเอกเสาโทในการก่อสร้างบ้านพักครู วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

 26-06-2023

การประชุมสร้างการรับรู้แนวทางการติดตามตรวจสอบผลการจัดการศึกษา ตามยุทธศาสตร์และแน

 26-06-2023

กิจกรรมแข่งขันกีฬาประเพณีหินกองสัมพันธ์เกมส์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 13 ระหว่างวันท

 23-06-2023

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 14 ธันว

 17-05-2023

กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ วันที่ 14


« Previous 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next »