ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมทั้งหมด
 05-12-2023

โครงการถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2566

 05-12-2023

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ช่างซ่อมและดัดแปลงรถจักยานยนต์ไฟฟ้า วันที่ 26-27 กร

 05-12-2023

โครงการโรงเรียนยุติธรมมอุปถัมภ์ ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

 05-12-2023

บริจาคโลหิต

 05-12-2023

โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผ

 05-12-2023

พิธีเตรียมรับลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ(ประดับแถบ 2 สี) ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่

 05-12-2023

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน-นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุม

 05-12-2023

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ประจำปีการศึกษา 2566 ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือน

 05-12-2023

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (mou) และพิธีมอบเครื่องจัก อุปกรณ์การศึกษา ระหว่าง

 26-11-2023

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ วิทยาลัย

 26-11-2023

โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 ว

 26-11-2023

การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวะศึกษาระดับชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2566 ชิงถ้วยพระราชทานสม

 26-11-2023

พิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เน

 26-11-2023

อบรมภาวะผู้นำและเขียนแผนปฏิบัติกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 10-11 มิถุนาย

 26-11-2023

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 กิจกรรมปลูกป่าโครงการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้จังหวัดร

 11-10-2023

พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 8 มิถุนาย

 11-10-2023

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เนื่องใน โอกาสวันเฉลิมพระชน

 07-10-2023

3 มิถุนายน 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา

 07-10-2023

ปฐมนิเทศสมาชิกใหม่ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีก

 07-10-2023

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างจิตสำนึกให้กับผู้กู้ยืมและประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำ

 07-10-2023

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 วันศุกร์ ท

 15-09-2023

สัปดาห์ประชาธิปไตย กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานการศึกษา ขอเชิญชวนชาวจังหวัดร้อยเ

 15-09-2023

โครงการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 วันท

 15-09-2023

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานสวนพฤกษ


« Previous 1 2 3 4 5 6 7 ... 12 Next »