ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมทั้งหมด
 21-10-2020

กิจกรรมไหว้ครู วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2563

 20-10-2020

กิจกรรม วันวิทยาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2563

 20-10-2020

ประเมินโครงการศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2563

 20-10-2020

fix it center ตำบลหินกองและทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)กับเทศบาลหินกอง

 20-10-2020

ร่วมกิจกรรม วันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2563

 20-10-2020

อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพ นักเรียน นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการ2563

 19-10-2020

พิธีถวายชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 20-10-2020

นิเทศติดตามสนับสนุนการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา 2563

 19-10-2020

เขียนแผนปฏิบัติการองค์การนักศึกษาประจำ ปีการศึกษา2563

 19-10-2020

23ปีวันคลายสถาปณาวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ

 19-10-2020

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลหินกอง

 30-10-2020

ลูกเสือจิตอาสาทำความดีเพื่อพ่อ พัฒนา บ้าน วัด โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

 18-10-2020

การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเพื่อรับรองการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา2563

 19-10-2020

อบรมการจัดทำหน้ากากอนามัยและทำความสะอาด ปีการศึกษา 2563

 19-10-2020

โครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น งานซ่อมเครื่องขยายเสียง 2563

 19-10-2020

โครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น งานบริการจักรยานยนต์ ปีการศึกษา 2563

 21-10-2020

โครงการจัดทำเจลล้างมือจากสมุนไพร ปีการศึกษา 2563

 18-10-2020

โครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ช่างก่อสร้าง-โยธา ปีการศึกษา 2563

 21-10-2020

โครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น งานซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก ประจำปีการศึกษา

 21-10-2020

พิธียกเสาเองโดมหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภมิ ประจำปี 2563

 19-10-2020

โครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา วิยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 256

 21-10-2020

โครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น บัญชีธุรกิจบริการ ประจำปีการศึกษา 2563

 21-10-2020

โครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น งานช่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

 21-10-2020

โครงการ เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา2563


1 2 3 4 5 6 7 8