ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมทั้งหมด
 09-09-2021

กิจกรรมfix it center ประจำปีการศึกษา 2564

 15-09-2021

ทำนาปลูกข้าวสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียงวันแม่แห่งชาติ2564

 05-09-2021

กิจกรรมปล่อยพันธืูสัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติ 2564

 15-09-2021

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๒๕๖๔

 22-09-2021

มอบใบประกาศผู้สำเร็จการศึกษา 2563

 22-09-2021

โครงการแนะแนวอาชีพศึกษาต่อ 2563

 22-09-2021

นิทรรศการแสดงผลงานและสิ่งประดิษฐ์ 2563

 04-01-2021

กีฬาสันทนาการภายในสถานศึกษา 2563

 09-09-2021

โครงการ Merry Chrismas ประจำปีการศึกษา 2563

 04-01-2021

กีฬา 202 เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563

 04-01-2021

วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓

 28-12-2020

ประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

 14-12-2020

พิธีถวายสดุดีบิดาลูกเสือไทย 2563

 26-11-2020

ระยะสั้น รร สุวรรณภูมิพทยไพรศาล

 26-11-2020

หลักสูตรระยะสั้น แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ โรงเรียนเมืองจำปาขัน

 23-11-2020

หลักสูตรระยะสั้น แผนกวิชาช่างยนต์ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย

 23-11-2020

อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ 2563

 23-11-2020

ประเพณีวันลอยกระทง;วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ 2653

 23-11-2020

พิธีประจำกองลูกเสือวิสามัญ(ประดับแถบสามสี)และประดับเครื่องหมายวิชาลูกเสือโลก 256

 23-11-2020

สอนระยะสั้นแผนกวิชาไฟฟ้า โรงเรียนหินกองวิทยาคาร ประจำปี2563

 23-11-2020

คุณภาพชีวิตเพื่อการทำงานทักษะการพัฒนา ลีลาศ ประจำปี 2563

 23-11-2020

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ปวส.ที่จะออกฝึกงาน ประจำปี 2563

 09-11-2020

พิธีบำเพ็ญกุศลน้อมรำลึก วันคลายวันสวรรณคตในหลวง ร.๙

 09-11-2020

กฐินสามัคคีอำเภอสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2563


« Previous 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 Next »