ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมทั้งหมด
 21-10-2020

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

 09-06-2020

นิเทศการฝึกประสบการณ์ นักเรียนนักศึกษาในเขตปริมณทล ประจำปีการศึกษา 2562

 20-10-2020

อบรม เขียนแผนปฏิบัติการองค์การและชมรมวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562

 21-10-2020

กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปีการศึกษา 2562

 05-06-2020

ปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษา ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา2562

 05-06-2020

โครงการแนะแนวสัญจร วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 2562

 21-10-2020

โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2562

 21-10-2020

รดน้ำขอพร ประเพณีสงกรานต์ และปีใหม่ไทย ประจำปีการศึกษา 2562

 21-10-2020

พิธีเปิดศูนย์วันสงกรานต์ ณ เทศบาลหินกอง ประจำปีการศึกษา 2562

 21-10-2020

โครงการอาชีวะอาสา วันสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2562

 21-10-2020

โครงการล้างส้วมพร้อมกันรับวันสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2562

 21-10-2020

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2562

 21-10-2020

fix it center ณ อบต.เมืองจำปาขัน ประจำปีการศึกษา 2562

 21-10-2020

ประเมินสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีการศึกษา 2562

 21-10-2020

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ประจำปีการศึกษา 2562

 21-10-2020

โครงการศูนย์บ่มเพาะ ผู้ประกอบการอาชีวศึกษาแบบครบวงจร ประจำปีการศึกษา 2562

 21-10-2020

กีฬาอาชีวสัมพันธ์ 202 เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562

 21-10-2020

กิจกรรมจัดนิทรรศการโครงการ ประจำปีการศึกษา 2562

 21-10-2020

โครงการอบรมระยะสั้น วิชาพิมพ์ดีดคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562

 21-10-2020

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

 21-10-2020

ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

 21-10-2020

เดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562

 21-10-2020

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 2562

 21-10-2020

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10