ประมวลภาพกิจกรรม
กิจกรรมทั้งหมด
 21-10-2020

พิธียกเสาเองโดมหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภมิ ประจำปี 2563

 19-10-2020

โครงการปัจฉิมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา วิยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา 256

 21-10-2020

โครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น บัญชีธุรกิจบริการ ประจำปีการศึกษา 2563

 21-10-2020

โครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น งานช่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

 21-10-2020

โครงการ เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ประจำปีการศึกษา2563

 21-10-2020

โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ ตำบล น้ำคำ ประจำปีการศึกษา 2562

 21-10-2020

ประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563

 21-10-2020

นิทรรศการแสดงผลงาน โครงการวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2563

 18-10-2020

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2563

 14-07-2020

โครงการประชุมสัมนาครูแนะแนว ปีการศึกษา 2563

 21-10-2020

โครงการเตรียมความพร้อม V-NET ประจำปีการศึกษา 2563

 20-10-2020

กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ประจำปี 2563

 13-07-2020

การแข่งขันกีฬาและสันทนาการภายใน ประจำปีการศึกษา 2563

 02-07-2020

ทอดผ้าป่าสามัคคี 22 ปี เทคนิคสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2562

 23-06-2020

วันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ วันรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2562

 19-06-2020

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา

 21-10-2020

fix it center ณ อบต.นาใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2562

 15-06-2020

การแข่งขันกีฬา อาชีวะเกส์ครั้งที่ 14 เซปัก-ตะกร้อ ประจำปีการศึกษา 2562

 15-06-2020

พิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม และพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

 15-06-2020

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

 21-10-2020

โครงการเตรียมลูกเสือวิสามัญประดับแถบสองสี ประจำปีการศึกษา 2562

 21-10-2020

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

 09-06-2020

นิเทศการฝึกประสบการณ์ นักเรียนนักศึกษาในเขตปริมณทล ประจำปีการศึกษา 2562

 20-10-2020

อบรม เขียนแผนปฏิบัติการองค์การและชมรมวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2562


« Previous 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 Next »